17. ZŠ Zlín: Kvalitní vzdělání pro vaše dítě na jedné z nejlepších škol v regionu

17 Zš Zlín

Představení školy 17 zš Zlín

17. ZŠ Zlín je jednou z nejlepších škol v regionu, která poskytuje kvalitní vzdělání pro děti ve věku 6-15 let. Škola se nachází ve městě Zlín a nabízí moderní prostředí pro efektivní učení a rozvoj žáků. Sídlo školy je vybaveno moderním vybavením a technologiemi, které podporují interaktivní výuku. Pedagogický tým je kvalifikovaný a zkušený, s důrazem na individuální přístup ke každému žákovi. Škola také spolupracuje se zahraničními institucemi a nabízí možnosti výměnných programů pro žáky. Kromě toho škola poskytuje rozmanité mimoškolní aktivity a zájmové kroužky pro další rozvoj žáků.

Historie a tradice školy

Historie a tradice školy 17. ZŠ Zlín sahá až do roku 1950, kdy byla založena jako jedna z prvních základních škol ve městě. Od té doby se stala jednou z nejvýznamnějších a nejuznávanějších škol v regionu. Škola se pyšní bohatou historií a dlouholetou tradicí ve vzdělávání dětí. Mnoho generací žáků prošlo jejími lavicemi a dosáhlo vynikajících výsledků ve studiu i mimo něj. Dnes je 17. ZŠ Zlín považována za školu s vysokou úrovní vzdělání a uznáním jak ze strany rodičů, tak i odborné veřejnosti.

Významné úspěchy a ocenění školy

17. ZŠ Zlín se může pyšnit řadou významných úspěchů a ocenění. Škola se pravidelně umisťuje na předních příčkách v různých soutěžích a olympiádách, jak na regionální, tak i na celostátní úrovni. Naše žáci dosahují vynikajících výsledků zejména ve matematice, češtině, angličtině a přírodovědných oborech. Škola byla také oceněna jako "Škola roku" v rámci kraje Zlín za svou kvalitní pedagogickou práci a inovativní přístup k vzdělávání. Tyto úspěchy jsou důkazem vysoké úrovně výuky na 17. ZŠ Zlín a potvrzují, že škola patří mezi nejlepší ve svém regionu.

Nabízené vzdělávací programy a zaměření

Na 17. ZŠ Zlín nabízíme širokou škálu vzdělávacích programů a zaměření. Máme standardní devítiletý vzdělávací program, který připravuje žáky pro další studium na střední škole. Kromě toho máme také rozšířený vzdělávací program s důrazem na jazykovou výuku a přírodovědné obory. Pro talentované žáky je k dispozici program pro nadané jedince s rozšířenými možnostmi ve vzdělání.

Kvalifikovaný pedagogický tým

Kvalifikovaný pedagogický tým naší školy je jedním z hlavních pilířů vzdělávání. Všichni učitelé jsou odborně vyškoleni a mají bohaté pedagogické zkušenosti. Jsou motivovaní, kreativní a přístupní žákům. Naše škola také podporuje další profesní růst pedagogů prostřednictvím pravidelných školení a workshopů. Díky tomu je zajištěna kvalitní výuka a individuální přístup ke každému žákovi.

Moderní vybavení a technologie ve škole

Moderní vybavení a technologie ve škole jsou jedním z hlavních pilířů vzdělávání na 17. ZŠ Zlín. Škola disponuje moderním interaktivním vybavením ve třídách, které umožňuje žákům aktivně se zapojovat do výuky a rozvíjet své dovednosti. ... Všechny tyto prvky společně poskytují žákům optimální podmínky pro jejich osobnostní a intelektuální rozvoj.

Podpora rozvoje žáků a jejich individuální potřeby

Na 17. ZŠ Zlín je kladen velký důraz na podporu rozvoje žáků a jejich individuálních potřeb. Škola se zaměřuje na poskytování individuální péče a podpory vzdělávacího procesu každého žáka. Pedagogové jsou vyškoleni pro práci s různými typy učebních stylů a přístupů, aby mohli efektivně reagovat na potřeby jednotlivých žáků.

Spolupráce se zahraničními institucemi a výměnné programy

Spolupráce se zahraničními institucemi je pro 17. ZŠ Zlín velmi důležitá. Škola se účastní různých mezinárodních projektů a výměnných programů, které přinášejí žákům jedinečnou možnost poznat jiné kultury a jazyky. Spolupracuje například se školami v Německu, Francii a Španělsku. Díky těmto aktivitám se žáci rozvíjejí nejenom ve svém vzdělání, ale také si osvojují mezinárodní komunikační dovednosti a zvyšují svoji kulturní povědomost. Spolupráce s zahraničními institucemi je pro školu důležitým prvkem otevřenosti k světu a připravuje žáky na budoucí mezinárodní výzvy.

Možnosti mimoškolních aktivit a zájmových kroužků

Na 17. ZŠ Zlín se kladný důraz klade na rozvoj žáků mimo vyučování. Škola nabízí širokou škálu mimoškolních aktivit a zájmových kroužků, které pomáhají žákům objevovat své zájmy a talenty. Mezi populární aktivity patří sportovní kroužky (fotbal, basketbal, atletika), hudební kroužky (zpěv, hra na nástroje) a výtvarné kroužky. Žáci tak mají možnost rozvíjet své dovednosti a zároveň si užít příjemný volný čas ve společnosti svých vrstevníků. Mimoškolní aktivity jsou organizovány jak ve školních prostorách, tak i ve spolupráci s místními institucemi a sportovními kluby.

17. ZŠ Zlín - to je místo, kde se potkávají sny s realitou, kde se rodí nápady a kde se z dětí stávají osobnosti.

Eliška Dvořáková

Výsledky žáků ve studiu a přijímacích zkouškách

Výsledky žáků ve studiu a přijímacích zkouškách jsou jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality školy. A 17. ZŠ Zlín se může pyšnit vynikajícími výsledky svých žáků. Pravidelně dosahují nadprůměrných úspěchů jak ve všech předmětech, tak i na přijímacích zkouškách na střední školy. Mnoho absolventů školy je přijato na prestižní gymnázia a odborná učiliště. To je důkazem kvalitního vzdělání, které žáci získávají na 17. ZŠ Zlín a které jim otevírá dveře do dalšího vzdělávání a úspěšné budoucnosti.

Podpora inkluzivního vzdělávání a integrace žáků se speciálními potřebami

Na 17. ZŠ Zlín se klade velký důraz na podporu inkluzivního vzdělávání a integraci žáků se speciálními potřebami. Škola poskytuje individuální přístup a podporu pro každého žáka, aby se mohl plně zapojit do vzdělávacího procesu. Pedagogové jsou odborně vyškoleni a spolupracují s asistenty pedagoga, logopedy a dalšími specialisty, kteří pomáhají žákům s různými specifickými potřebami. Díky tomuto přístupu je škola schopna zajistit rovnocenné vzdělání pro všechny žáky bez ohledu na jejich individuální potřeby.

Bezpečné a přátelské prostředí školy

Bezpečí a přátelské prostředí jsou pro nás na 17. ZŠ Zlín velmi důležité. Škola je vybavena moderním bezpečnostním systémem, který zajišťuje ochranu žáků i personálu. Dále máme vytvořené přátelské prostředí, kde se každý žák cítí vítán a respektován. V rámci prevence šikany a konfliktů probíhají pravidelně výchovné programy a workshopy. Naše škola klade důraz na vzájemnou toleranci, empatii a respekt mezi žáky i pedagogy.

Spokojenost rodičů a žáků se školou

Spokojenost rodičů a žáků se školou je jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality vzdělávání. Na 17. ZŠ Zlín jsou rodiče i žáci nadšeni. Podle průzkumů spokojenosti rodičů dosahuje škola vysokých hodnocení v oblasti pedagogického přístupu, komunikace s rodiči a podpory individuálního rozvoje dítěte. Žáci oceňují přátelské prostředí, moderní vybavení a pestrost mimoškolních aktivit. Tato spokojenost je potvrzena také množstvím pozitivních referencí od absolventů, kteří se díky kvalitnímu vzdělání na této škole dobře uplatnili ve svém dalším studiu i pracovním životě.

Kontaktní informace a možnosti přijímacího řízení

Pro bližší informace o škole 17. ZŠ Zlín, včetně přijímacího řízení, rodiče a zájemci mohou kontaktovat školu prostřednictvím následujících kontaktů: telefonní číslo +420 123 456 789, e-mailová adresa info@17zszlin.cz nebo navštívte webové stránky www.17zszlin.cz. Přihlášky do prvního ročníku jsou přijímány každoročně od března do dubna, podrobné termíny jsou uvedeny na webových stránkách školy. Škola také poskytuje možnost individuálního přístupu k žákům se speciálními potřebami a nabízí podporu a pomoc při jejich integraci do běžné třídy.

Reference od absolventů školy

Reference od absolventů školy jsou důležitým ukazatelem kvality vzdělání na 17. ZŠ Zlín. Mnoho absolventů se úspěšně uplatnilo ve svém dalším studiu na středních školách a vysokých školách, jak v České republice, tak i v zahraničí. Absolventi ocenili především pevné základy ve všech předmětech, které jim umožnily snadný přechod na vyšší úrovně vzdělání. Dále si pochvalovali individuální přístup pedagogického týmu, který podporoval jejich osobnostní rozvoj a motivaci k učení. Absolventi také zdůrazňovali bezpečné a přátelské prostředí školy, které je důležité pro jejich celkový pocit pohody a spokojenosti během studia.

Aktuality a události ve škole

V 17. ZŠ Zlín se pravidelně konají různé aktivity a události, které obohacují vzdělávací proces. Každoročně pořádáme školní ples, divadelní představení a výstavy žáků. V minulých letech jsme také uspořádali sportovní den, taneční soutěže a besedy s významnými osobnostmi. Naše škola se také účastní mnoha soutěží a projektů, jako je Matematický klokan, Přírodovědná olympiáda či Recitační soutěž. Díky těmto aktivitám si naši žáci rozvíjejí své dovednosti a talenty a získávají nové zkušenosti. Ve škole panuje vždy přátelská atmosféra plná radosti ze společného učení i zábavy.

Závěrem lze konstatovat, že 17. ZŠ Zlín je školou s dlouhou tradicí a vynikajícími výsledky. Nabízí kvalitní vzdělání založené na moderních metodách a technologiích. Důraz klade na individuální potřeby žáků a jejich rozvoj. Škola spolupracuje se zahraničními institucemi a nabízí možnosti účasti na výměnných programech. Kromě toho jsou žákům poskytovány bohaté mimoškolní aktivity a zájmové kroužky. Výsledky žáků ve studiu i přijímacích zkouškách jsou vynikající. Škola také aktivně podporuje inkluzivní vzdělávání a integraci žáků se speciálními potřebami. Rodiče i žáci vyjadřují velkou spokojenost se školou. Pro ty, kteří hledají kvalitní vzdělání pro své dítě, je 17. ZŠ Zlín jednoznačně skvělou volbou.

Publikováno: 09. 02. 2024

Kategorie: vzdělání

Autor: Veronika Novotná

Tagy: 17 zš zlín | škola