Abys aneb když se čeština krátí

Abys

Původ a význam zkratky

Zkratka "abys sis" ve skutečnosti neexistuje jako ustálená zkratka s pevným významem. Vzniká spíše spontánně v mluveném projevu nebo neformálních psaných textech, a to zkrácením spojení "aby sis". Toto spojení se používá pro zdůraznění účelu nebo důvodu nějakého děje, často s mírně ironickým nebo výhružným podtónem.

Například věta "Uklidím, aby sis nemyslel, že jsem nepořádný" vyjadřuje, že mluvčí uklízí ne proto, že by chtěl, ale aby vyvrátil domněnku o své nepořádnosti. Zkrácená verze "Uklidím, abys sis nemyslel..." zachovává stejný význam, ale působí hovorověji a bezprostředněji.

Je důležité si uvědomit, že používání zkratek jako "abys sis" je typické pro neformální komunikaci. V oficiálních dokumentech, odborných textech nebo při formální konverzaci bychom se jim měli vyhýbat a dávat přednost spisovnému vyjadřování.

Použití v hovorové češtině

V běžné mluvě, ať už s kamarády u piva nebo s rodinou u nedělního oběda, často používáme zkrácenou verzi "abys" – a to "aby sis". Zatímco "abys" zní formálněji a hodí se spíš do psaného projevu, "aby sis" je typicky hovorové. Dodává větě na bezprostřednosti a uvolněnosti.

Představte si situaci, kdy kamarádovi radíte: "Nezapomeň si vzít deštník, aby sis nenamočil." Zní to přirozeně a přátelsky. Naopak "Nezapomeň si vzít deštník, abys nenamočil" působí strojeně a neosobně.

"Aby sis" se často používá i v kombinaci s tykáním, což dále umocňuje neformálnost. Typickým příkladem je věta: "Poslechni mě, aby sis pak nestěžoval!"

I když je "aby sis" v hovorové češtině běžné a akceptované, v oficiálních dokumentech a formální komunikaci se mu raději vyhněte. Tam se držte spisovné varianty "abys", abyste působili profesionálně a seriózně.

Stylistická příznačnost

Zkratka "abys sis" je skvělým příkladem toho, jak se stylistická příznačnost projevuje v běžné řeči. I když se jedná o zkrácenou formu spojení "aby sis", nese si s sebou silný nádech hovorovosti a neformálnosti. Použili byste ji spíše v konverzaci s kamarádem než v oficiálním dopise.

Tato hovorová příznačnost je daná hned několika faktory. Zaprvé, samotné krácení slov je typické pro neformální jazyk, ať už mluvený, nebo psaný. Vzpomeňte si na "fakt", "prosim" nebo "nevim" - všude tam zkracujeme, abychom ušetřili čas a dodali textu lehkost.

Zadruhé, spojení "aby sis" samo o sobě už naznačuje určitou důvěrnost mezi mluvícími. Používáme ho, když někomu chceme zdůraznit prospěšnost dané rady nebo instrukce, a to s lehkým nádechem otcovské péče.

Zkrácením na "abys sis" se tato familiárnost ještě násobí. Je to, jako bychom danou větu obalili do další vrstvy neformálnosti a přátelského žertování.

Je ale důležité si uvědomit, že stylistická příznačnost je proměnlivá a závislá na kontextu. I když je "abys sis" primárně hovorové, v určitém kontextu by mohlo zafungovat i v psaném textu. Představte si například blogový článek s cílem oslovit mladší publikum - tam by taková zkratka mohla dodat textu na autenticitě a uvolněnosti.

Vždy je ale potřeba zvážit, zda je daný stylistický prvek v daném kontextu vhodný a zda nepovede k nežádoucímu efektu.

Příklady použití abys

Spojka "abys" je zkrácená forma spojení "aby jsi". Používá se ve vedlejších větách účelových, tedy tehdy, když chceme vyjádřit, za jakým účelem se něco děje. V mluveném jazyce, a čím dál častěji i v psaném, se často setkáváme se zkrácenou formou "abys" místo "aby jsi". Je to kratší a údernější, ale pozor, v oficiálních textech je stále vhodnější používat plnou formu "aby jsi".

Pojďme se podívat na pár příkladů, jak se "abys" používá:

Zavolej mu, abys mu to vysvětlil. (Zavolej mu, aby jsi mu to vysvětlil.)

Upeč koláč, abys potěšila babičku. (Upeč koláč, aby jsi potěšila babičku.)

Musíš se učit, abys uspěl u zkoušky. (Musíš se učit, aby jsi uspěl u zkoušky.)

Vidíte, že použití "abys" je jednoduché a v běžné řeči naprosto přirozené. Pamatujte ale, že v oficiálních dokumentech a textech je stále lepší volbou plná forma "aby jsi".

Alternativní vyjádření

V běžné mluvě, a obzvlášť v psané formě, se často setkáváme s potřebou vyjádřit spojku "aby" a zájmeno "si" v jedné, zkrácené formě. Typickým příkladem je "abys", které v sobě nese jak význam účelu ("aby"), tak i odkaz na osobu, které je účel určen ("si").

Použití "abys" je sice běžné a v neformálním kontextu plně akceptovatelné, v oficiálních textech a formální komunikaci je vhodné dát přednost delší, spisovnější variantě. Místo "abys to věděl" tak můžeme napsat "aby sis to věděl" nebo "abys to věděla" v závislosti na pohlaví osoby, na kterou se obracíme.

Kromě "abys" existují i další možnosti, jak vyjádřit stejnou myšlenku. Místo důrazu na účel ("aby") můžeme zvolit formulaci zdůrazňující potřebu nebo přání: "je potřeba, abys to věděl", "chci, abys to věděl". Tyto alternativy jsou stylisticky neutrální a hodí se pro různé komunikační situace.

Abychom si rozuměli, abys věděl, abys nezapomněl - tohle je moje.

Hana Dvořáková

Vliv na srozumitelnost

Používání hovorových zkratek a forem, jako je "abys sis", může mít na srozumitelnost textu dvojí efekt. Na jedné straně může zkratka "abys sis" text zjednodušit a zpříjemnit jeho čtení, a to zejména v neformálních textech, jako jsou blogy, e-maily nebo SMS zprávy. Čtenář vnímá text jako bližší a přirozenější, což může vést k lepšímu porozumění a zapamatování si sdělení.

Na druhou stranu, v oficiálních dokumentech, odborných textech nebo akademických pracích může být použití "abys sis" nevhodné a působit neprofesionálně. V těchto případech je vhodné se zkratek vyvarovat a používat spisovný jazyk, tedy "aby sis".

Důležitá je také cílová skupina. Pro mladší generaci, která je zvyklá na používání zkratek v online komunikaci, může být "abys sis" zcela přirozené a srozumitelné. Starší generace nebo lidé, kteří se s touto zkratkou setkávají poprvé, ji však mohou vnímat jako neznámé slovo a textu nemusí plně porozumět.

Vždy je tedy důležité zvážit kontext, cílovou skupinu a typ textu a podle toho se rozhodnout, zda je použití zkratky "abys sis" vhodné, či nikoliv.

Trendy v užívání

Zkratka "abys" a její hovorovější varianta "aby sis" se v mluvené češtině používají běžně, a to napříč generacemi. V psané formě, obzvlášť v oficiálních textech, se ale s nimi setkáme spíše výjimečně. Důvodem je jejich neformálnost a také snaha o zachování spisovné normy.

V neformální komunikaci, jako jsou SMS zprávy, chaty nebo komentáře na sociálních sítích, se zkratka "abys" a "aby sis" stávají běžnou součástí jazyka. Odráží to rychlost a neformálnost online komunikace, kde se klade důraz na stručnost a jednoduchost.

Zajímavé je, že používání "aby sis" oproti "abys" mírně narůstá. Může to souviset s tím, že "aby sis" zní hovorověji a přátelštěji. Zároveň ale může jít o trend, který se časem změní.

V každém případě je důležité si uvědomit, že jazyk je živý organismus a neustále se vyvíjí. To, co je dnes považováno za neformální, se zítra může stát běžnou součástí jazyka.

Publikováno: 29. 06. 2024

Kategorie: jazyky

Autor: Veronika Novotná

Tagy: abys | zkratka slova "aby sis"