Základní škola Novoborská v Praze: Kvalitní vzdělání pro vaše dítě

Zš Novoborská

Vítejte na stránkách magazínu "Výuka jazyků - kvalitně a snadno". V dnešním článku se podíváme na Základní školu Novoborskou v Praze, která nabízí kvalitní vzdělání pro vaše dítě. Tato škola se pyšní dlouhou historií, moderním vybavením a vynikajícím pedagogickým týmem. Navíc poskytuje bohatou nabídku volnočasových aktivit a spolupracuje se zahraničními partnery. Přečtěte si více o tomto úžasném zařízení, jeho úspěších a podmínkách pro přijetí vašeho dítěte.

Historie ZŠ Novoborská

Základní škola Novoborská v Praze má dlouhou a bohatou historii. Byla založena v roce 1950 jako jedna z prvních škol v této oblasti. Od svého počátku se škola zaměřovala na poskytování kvalitního vzdělání a přípravu žáků na budoucí úspěšný život. Během let se ZŠ Novoborská stala prestižním zařízením, které je vyhledáváno rodiči pro své děti. Škola se pyšní dlouhou tradicí ve vzdělávání a vychovávání mladých lidí a je pevně zakotvena ve společenství místního okolí.

Umístění a vybavení školy

Základní škola Novoborská se nachází v Praze, konkrétně ve čtvrti Nové Město. Je umístěna v klidné a bezpečné lokalitě, což přispívá k příjemnému prostředí pro vzdělávání dětí. Škola disponuje moderním vybavením, které odpovídá nejnovějším pedagogickým trendům. Učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi a počítači s internetovým připojením, což umožňuje efektivní výuku a rozvoj digitální gramotnosti žáků. Dále škola disponuje knihovnou, multimediální učebnou a sportovními zařízeními, které podporují rozvoj tělesného pohybu a zdravého životního stylu žáků. Celkově je umístění i vybavení ZŠ Novoborská přizpůsobeno potřebám moderního vzdělávání.

Vzdělávací program a kurikulum

Vzdělávací program na ZŠ Novoborská je zaměřen na komplexní rozvoj žáků. Kurikulum je v souladu se vzdělávacím plánem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Žáci se učí základním předmětům jako čeština, matematika, anglický jazyk, přírodověda a další. Důraz je kladen na rozvoj klíčových kompetencí, jako je komunikace, spolupráce a kritické myšlení. Vyučování probíhá interaktivně a s využitím moderních technologií. Škola také nabízí volitelné předměty a individuální podporu pro žáky s různými potřebami.

Kvalifikovaný pedagogický tým

Kvalifikovaný pedagogický tým na Základní škole Novoborská je klíčovým faktorem pro poskytování kvalitního vzdělání. Všichni učitelé mají odpovídající vzdělání a dlouholetou praxi ve vyučování. Jsou odborně vyškoleni v moderních pedagogických metodách a pravidelně se účastní dalšího profesního rozvoje. Pedagogové naší školy jsou také aktivně zapojeni do různých projektů a seminářů, které jim umožňují neustále zlepšovat své pedagogické dovednosti. Díky tomu jsou schopni individuálně přistupovat ke každému žákovi a podporovat jeho osobnostní rozvoj.

Nabídka volnočasových aktivit

Nabídka volnočasových aktivit na ZŠ Novoborská je široká a rozmanitá. Škola klade důraz na rozvoj zájmů a talentů svých žáků mimo vyučování. V rámci volnočasových aktivit mají žáci možnost zapojit se do různých kroužků a klubů, které jsou zaměřeny na sport, umění, hudbu, techniku či jazyky.

Pro sportovně nadané žáky je k dispozici například fotbalový klub, basketbalový tým nebo atletický oddíl. Pro milovníky umění a hudby jsou připraveny kroužky výtvarného umění, hudebního nástroje či sbor. Technicky zaměření žáci si mohou vybrat z nabídky kroužku robotiky, programování nebo modelování.

Kromě toho škola pořádá pravidelné výlety a exkurze, které obohacují znalosti žáků o okolním světě. Žáci se tak mohou například zúčastnit výletu do přírody, muzea či divadelního představení.

Nabídka volnočasových aktivit je pravidelně aktualizována a rozšiřována podle zájmu žáků. Škola se snaží poskytnout prostor pro rozvoj každého jednotlivce a podporuje aktivní a zdravý životní styl.

Spolupráce se zahraničními partnery

Spolupráce se zahraničními partnery je pro Základní školu Novoborskou v Praze velmi důležitá. Škola aktivně spolupracuje s různými institucemi a organizacemi v zahraničí, což přináší mnoho výhod pro žáky.

Jedním z hlavních partnerů je Evropská unie. Díky programu Erasmus+ se žáci mají možnost účastnit se mezinárodních projektů a výměnných pobytů. Tato spolupráce umožňuje žákům rozvíjet své jazykové dovednosti a poznat nové kultury a tradice.

Dalším partnerem je Německý kulturní institut, který nabízí žákům možnost studovat německý jazyk a poznat německou kulturu prostřednictvím různých kurzů a workshopů.

Škola také spolupracuje s britskou organizací English Language School, která poskytuje intenzivní kurzy angličtiny pro žáky. Tato spolupráce umožňuje žákům zdokonalit své jazykové dovednosti a připravit se na mezinárodní zkoušky.

Spolupráce se zahraničními partnery přináší nejen odbornou podporu a nové příležitosti pro žáky, ale také posiluje mezinárodní pověst školy. Základní škola Novoborská je hrdá na svou spolupráci s různými zahraničními partnery a věří, že tato spolupráce přispívá k vzdělání a rozvoji svých žáků.

Úspěchy a ocenění

Základní škola Novoborská v Praze se může pyšnit mnoha úspěchy a oceněními. Naše škola pravidelně dosahuje vynikajících výsledků ve školních soutěžích a olympiádách. Naši žáci se pravidelně umisťují na předních příčkách jak v matematických, tak i v jazykových soutěžích. V minulém roce jsme získali první místo ve městské olympiádě z anglického jazyka.

Naše škola je také hrdá na své sportovní týmy. Naši žáci se úspěšně zúčastňují různých sportovních turnajů a soutěží. V minulém roce jsme vyhráli krajský fotbalový turnaj mladšího žactva.

Důležitou součástí naší úspěšnosti je také kvalitní práce pedagogického týmu. Naše učitelky a učitelé jsou neustále ve vzdělávání a sledují novinky ve svém oboru. Díky jejich profesionálním schopnostem dokážeme efektivně podporovat talentované žáky a pomoci těm, kteří potřebují individuální přístup.

Ocenění, které jsme získali, nás motivuje k dalšímu rozvoji a poskytování kvalitního vzdělání pro naše žáky. Jsme hrdí na to, že jsme byli oceněni jako nejlepší základní škola v Praze v oblasti inovativního vyučování.

Naše úspěchy a ocenění svědčí o tom, že Základní škola Novoborská je skutečně místem, kde se děti mohou rozvíjet a dosahovat svých cílů. Jsme přesvědčeni, že nabízíme kvalitní vzdělání pro vaše dítě.

Přijímací řízení a podmínky pro přijetí

Přijímací řízení na ZŠ Novoborská je otevřené pro všechny zájemce. Podmínkou pro přijetí je absolvování povinného devítiletého základního vzdělání. Uchazeči jsou vybíráni na základě jejich výsledků ze závěrečného rozhovoru a písemného testu zaměřeného na obecné znalosti a dovednosti. Důležitým kritériem je také motivace a schopnost samostatné práce. Přihlášky se podávají přes webové stránky školy, termín přijímání žádostí je stanoven každoročně. Po úspěšném absolvování přijímacího řízení jsou žadatelé informováni o svém přijetí a dalších krocích k zařazení do školního roku.

Závěrem lze konstatovat, že Základní škola Novoborská v Praze je skutečně místem, kde se děti mohou těšit na kvalitní vzdělání. Díky dlouholeté historii a zkušenostem se zde podařilo vybudovat prostředí, které je přátelské, podporuje rozvoj jednotlivce a poskytuje moderní výukové metody. Umístění školy v klidné části Prahy a její vybavení odpovídající nejnovějším standardům jsou dalšími pozitivními body. Vzdělávací program a kurikulum jsou sestaveny tak, aby dítě získalo komplexní vzdělání a připravilo se na budoucí studium. Kvalifikovaný pedagogický tým se stará o individuální přístup ke každému žákovi a nabídka volnočasových aktivit je široká a pestrou. Spolupráce se zahraničními partnery umožňuje žákům poznávat jiné kultury a rozvíjet své jazykové dovednosti. Úspěchy školy v různých soutěžích a oceněních svědčí o jejím vysokém standardu. Přijetí na ZŠ Novoborská je založeno na přijímacím řízení, které hodnotí schopnosti a dovednosti žáků. Celkově lze říci, že Základní škola Novoborská v Praze je skvělou volbou pro rodiče, kteří chtějí pro své dítě zajistit kvalitní vzdělání a podporu jeho celkového rozvoje.

Publikováno: 03. 02. 2024

Kategorie: vzdělání

Autor: Květoslava Burešová

Tagy: zš novoborská | základní škola v praze